Strona główna

     


„Miejsce, w którym miasto powstaje, wywiera wpływ na jego los , rozwój i znaczenie. Miasto jest punktem zbieżności interesów większego obszaru i zależnie od tego jak wielki krąg w swój zasięg oddziaływań potrafi włączyć - rośnie podstawa egzystencji miasta. Miasto musi więc posiadać pewne walory, które mu rolę ogniskowania, koncentrowania życia ułatwiają. Walory te wyrażają się w położeniu geograficznym i miejscu w historii narodu.”

Aby poznać historię narodu nie trzeba odwiedzać miejsc powszechnie uznanych za „obowiązkowe”, gdzie w atmosferze pośpiechu, w tłumie zwiedzających umyka to wszystko co ważne. Gdzie trudno wczuć się w atmosferę minionych wieków i przenieść się w myślach do wydarzeń i ludzi z nimi związanych. Zapraszamy na wirtualną wycieczkę do niewielkiej miejscowości PILICA leżącej na skraju Województwa Śląskiego ale nie na skraju wydarzeń. W miejscu tym „położonym na skrzyżowaniu dziejów” ,wśród wielu zabytków przewija się tyle wydarzeń i postaci historycznych,że pozazdrościć tego może niejedno większe miasto. 


NOWOŚCI NA STRONIE

Pilickie ślady- Ratusz w Sulmierzycach

Pilickie slady- kapliczka w Rybniku

W literaturze i w filmie - Trylogia husycka Andrzeja Sapkowskiego

Legendy-Opowieści-tajemnice: Niezachowane epitafia w pilickiej farze.

Legendy-Opowieści-tajemnice: Pilickie "pradzieje" ojców reformatów

Wśród pilickich autografów doszły podpisy: królewiczowej Marii z Wesslów Sobieskiej, podskarbiego Teodora Wessla, posła Józefa Kotnisa i hetmana Ludwika Pocieja.

 Pojawiło się sporo nowych informacji dotyczących Teodory Kownackiej. Zamieściłem więc jej nowy biogram, znacznie rozszerzony.

Właściciele- Inni właściciele- Karol Wessel

Żyli wśród nas -Inni Piliczanie- Engliszowie

Żyli wśród nas -Lekarze. O Franciszku Bergerze wiedziałem do niedawna jedynie to, że został pochowany w pilickim klasztorze. Udało sie ustalić więcej informacji o jego życiu


Wcześniejsze nowości na stronie >>>


Pod koniec ubiegłego roku pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” opublikowało ranking wydatków inwestycyjnych samorządów w latach 2016–2018.Pod uwagę bierzemy całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat (w tym przypadku 2016–2018). Wskaźnik jest średnią wydatków inwestycyjnych z trzech lat w przeliczeniu na mieszkańca. W ten sposób chcemy uniknąć dużych, chwilowych wahań wskaźnika będącego podstawą rankingu. Wydatki inwestycyjne, zwłaszcza z mniejszych jednostkach, cechują się znaczną cyklicznością. W poszczególnych latach mogą być bardzo wysokie, co wiąże się z realizacją ważnej inwestycji, by potem okresowo spadać do znacznie niższego poziomu. Poza wydatkami zapisanymi w budżecie staramy się uwzględniać także wydatki ponoszone ze środków własnych przez spółki komunalne. Rok 2018 był rekordowy; nigdy wcześniej polskie samorządy nie wydawały na inwestycje tak dużo. Spośród gmin powiatu zawierciańskiego jedna gmina wyraźnie poprawiła swoje notowania:

Włodowice

2014-2016 – 1370 miejsce
2015-2017 – 534
2016-2018 – 526

Dwie gminy zanotowały wyraźny spadek notowań:

Kroczyce
2014-2016 – 359
2015-2017 – 641
2016-2018 – 661

Irządze
2014-2016 – 868
2015-2017 – 784
2016-2018 – 1034

Jedna gmina poleciała na łeb:

Pilica
2014-2016 – 32
2015-2017 – 94
2016-2018 – 437

Pozostałe gminy naszego powiatu utrzymały mniej więcej swoje pozycje.


      Środki ustawodawcze, jak gdzieindziej tak i u nas, nie wiele wywierały wpływu na powściągnienie pijaństwa. Konsumcya coraz większa wódki przekonywała, że się pijaństwo nie zmniejsza. Przyszło do tego, że właściciele dóbr i erbpachterowie* dochody swe głównie na propinacyi opierali. Za przykład zwiększenia się konsumcyi wódki mogą posłużyć dobra skarbowe Jaworzno, w których poprzednio czynsz roczny z dzierżawy propinacyi w drodze licytacyi publicznej otrzymany wynosił sumę 12.000, następnie podniósł się do 24,000 złp., a w r. 1842 doszedł do 50.000 złp. Jak więc gdzieindziej, tak i w Krakowie, zwrócono uwagę na potrzebę zakładania towarzystw wstrzemięźliwości: W r. 1838 zawiązało się takie towarzystwo pod przewodnictwem kasztelana Franciszka Wężyka**. Ale towarzystwo to z powodu niewłaściwego zakresu działania i braku wytrwałości członków, wystawione na żarty osób niechętnych, de facto rozwiązać się musiało. W tym samym czasie niejaki Brzeziński, reformat z Pilicy, przymuszony opuścić Królestwo Polskie, udał się do Śląska pruskiego. Tam, jak drugi Mattews, zachęcał plebanów do zakładania towarzystw wstrzemięźliwości. Dobry przykład dany przez dwóch głównych pijaków, namówionych przez ks. Brzezińskiego do zrobienia ślubu wstrzemięźliwości, nakłonił lud wiejski do pójścia za ich przykładem. Wkrótce utworzyły się po wsiach towarzystwa. Od przystępujących do nich odbierano pod wezwaniem Najświętszej Panny solenne przyrzeczenie wstrzymywania się od używania wódki i araku, a po udzieleniu książeczki o wstrzemięźliwości i obrazka Matki Boskiej, wpisywano nowych towarzyszy wstrzemięźliwości do właściwei książki. Włościanie okręgu krakowskiego mając stosunki ze Śląskiem, pociągnięci przykładem Ślązaków, zaczęli przystępować do towarzystw w Mysłowicach, Bytomiu, Dzieckowicach. Ta chęć włościan przystępowania do obcych towarzystw wstrzemięźliwości zachęciła ks. Alfonsa Skórkowskiego, podówczas plebana w Liszkach, synowca biskupa, do wydania książeczki o wstrzemięźliwości na wzór śląski i do zawiązania w Liszkach towarzystwa w maju 1844 r.*** Ks. Łętowski, administrator dyecezyi, listem pasterskim zachęcił duchowieństwo do odbierania solennych przyrzeczeń i zakładania towarzystw wstrzemięźliwości i odtąd upowszechnione pijaństwo coraz więcej zmniejszać się zaczęło. Widoczny tego przykład był na górnikach w Jaworznie i Niedzieliskach, których byt odtąd znacznie się polepszył. Reforma ta wywołała narzekania osób interesowanych w utrzymaniu dawniejszych stosunków propinacyjnych.

Tekst pochodzi z roku 1906. Lata mijają a problem pozostał…

* potocznie dzierżawca wieczysty

** (1785-1862) poseł na Sejm Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego, senator, dramatopisarz, powieściopisarz, poeta, tłumacz, krytyk literacki, prezes Towarzystwa Naukowego Krakowskiego,

*** 1 maja 1844 roku, ludność parafii pw. św. Mikołaja w Liszkach złożyła śluby trzeźwości, zobowiązujące do powstrzymywania się przez całe życie od spożywania wódki i araku oraz powściągliwego używania napojów o niskiej zawartości alkoholu. Przygotowania do uroczystego aktu odbywały się w ramach odprawianych wówczas po raz pierwszy w diecezji krakowskiej nabożeństw majowych. Nabożeństwo to, w obecnej  formie, narodziło się pod koniec XVIII wieku. Jednym z jego propagatorów był włoski jezuita o.Alfons Muzzarelli, który kontynuował krzewienie maryjnego nabożeństwa mimo rozwiązania w 1773 roku Towarzystwa Jezusowego. Po reaktywowaniu zakonu jezuitów, za jego sprawą nabożeństwo majowe trafiło ono do Polski. Już w 1827 roku majówki odprawiano w konwikcie w Tarnopolu, a potem w kolejnych placówkach zakonu: Starej Wsi i Nowym Sączu. W 1844 roku, za sprawą ks. Alfonsa Skórkowskiego, nabożeństwo majowe trafiło do duszpasterstwa parafialnego. ks. Skórkowski zachęcał swoich parafian, by spotykali się wokół kapliczek w celu odmawiania modlitw i śpiewania pieśni wysławiających Maryję. W następnej dekadzie nabożeństwa te rozprzestrzeniły się po wszystkich ziemiach polskich.

Na kilkadziesiąt lat alkoholizm w Liszkach prawie zanikł co było nie na rękę właścicielowi miejscowego majątku hr. Kryspinowi Żeleńskiemu, który, mając w swoich dobrach monopol na sprzedaż alkoholu poniósł dotkliwie straty. Udało mu się doprowadzić do odejścia kapłana z Liszek. Kapliczka, ufundowana przez wiernych w 1846 roku na pamiątkę majówek i ślubu trzeźwości, stała w pobliżu starego kościoła w Liszkach. Obecnie znajduje się w Kaszowie, przy drodze wojewódzkiej.

 


 Gdzie nie spojrzeć tam ...Pilica :) W pewnej krakowskiej firmie, do której przyjechałem służbowo, zauważyłem na ścianie podkowę, która zwracała uwagę swoimi wymiarami. Aby je uzmysłowić naniosłem na zdjęcie zarys męskiej dłoni. W rozmowie okazało się, że podkowę tą, z wojskowej służby na Kresach, przywiózł dziadek właściciela, a jest to podkowa konia z zaprzęgu carskiej artylerii. A gdzie pilicki akcent? Rodzina właściciela podkowy wywodzi się ze… Złożeńca. Typowy zaprzęg artylerii ciężkiej ważył kilka ton a często poruszać się musiał po bezdrożach. Przygotowanie konia do służby w artylerii trwało około dwóch lat. Średnia długość dziennego przemarszu oddziałów kawalerii konnej wynosiła ok. 40-50 km w ciągu 8-9 godzin. W praktyce zasięg działania jednostek artylerii konnej opierał się na wytrzymałości koni przyzwyczajonych do forsownego, jednostajnego wysiłku nawet do 15-16 godzin na dobę. Bywało, że dzienne dystanse przekraczały nawet 100 km.

 


   Ze ściany uniwersytetu medycznego w rosyjskim Twerze zdemontowana został tablica upamiętniająca ofiary zbrodni w Ostaszkowie. Tablice zawisła na budynku W latach 90. XX wieku z inicjatywy Memoriału. Napis na polskojęzycznej tablicy brzmi: "Pamięci jeńców obozu w Ostaszkowie zamordowanych przez NKWD w Kalininie, światu ku przestrodze - Rodzina Katyńska". Druga tablica, w języku rosyjskim, głosi: "Pamięci zamęczonych. Tu w latach 1930-50 znajdował się zarząd NKWD-MGB obwodu kalinińskiego i wewnętrzne więzienie". Upamiętniają one między innymi policjantów o pilickim rodowodzie. Gmach uniwersytecki był wcześniej siedzibą sowieckiego NKWD. O tym, że to miejsce pamięci uwiera rosyjskie władze wiadomo było od miesięcy. Tablice zdemontowali: lider twerskiego Narodowego Ruch Wyzwoleńczego (NOD) oraz zastępca rektora uniwersytetu do spraw bezpieczeństwa. NOD to miejscowi nacjonaliści, negujący zbrodnię katyńską. Pod koniec zeszłego roku z wnioskiem o zdemontowanie obu tablic zwróciła się do władz miejskich prokuratura rejonu centralnego w Twerze, argumentując, że tablice zostały umieszczone na gmachu z naruszeniem przepisów a ich treść nie jest oparta na faktach potwierdzonych dokumentami. Tę akcję rosyjskie władze rosyjskie traktują akcję jako społeczną inicjatywę, na którą nie mają wpływu. Skąd my to znamy? Szefowie różnych polskich partii, organizacji i stowarzyszeń kipią gniewem nazywającusunięcie tablic "bezprecedensowym i haniebnym"…

   I znowu mamy politykę opartą na filozofii Kalego. Kali zdemontował tablice upamiętniającą obcych żołnierzy -dobry uczynek. Kalemu zdemontowali tablice – zły uczynek... Kali przyjmuje bezkrytycznie bełkot urzędników państwowych w sprawie Smoleńska -dobry uczynek. Kalego obrzucają równie chorym bełkotem -zły uczynek.

   Skoro nie szanujemy cudzej historii, to godzimy się na to, że inni nie szanują naszych uczuć, a zawodzenie, w imię nacjonalistycznych racji, brzmi dla cywilizowanego świata co najmniej żałośnie. Z liczącej setki lat historii pogranicza polsko -rosyjsko -białorusko -ukraińskiego żadna ze stron nie wyszła z czystymi rękami. Czas je umyć i wyciągnąć do siebie dłonie.


Do "Pilickiej flotylli" dołączył kartonowy model m/s PilicaDowódcą 100 batalionu łączności w wałczu,  działającego   w strukturze Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód, został piliczanin, ppłk Sławomir Rzadkiewicz.


Ukazała sie płyta CD pilickiego chóru "Metanoia Cordis"


 Zapomniany piliczanin. O Teodorze Wesslu i jego finansowych perypetiach słyszał zapewne każdy kto interesuje się historią Pilicy. Jego syn - Karol Wessel- którego epitafium znajduje się w nawie kościoła franciszkanów, obok epitafium ojca, zazwyczaj nie jest łączony z naszą gminą. Tymczasem, przez wiele lat, będąc tenutariuszem Woli Libertowskiej, był on właścicielem dóbr w Kleszczowej wchodzących wówczas w skład starostwa libertowskiego.


Szanowny Panie Jarosławie Kaczyński!
Uznałam, że muszę do Pana napisać tych kilka słów w niezwykłą Wielką Sobotę w czasach pandemii. Piszę na FB celowo, choć, jak się zapewne Pan domyśla, mogłam znaleźć inny, prywatny kanał dotarcia do Pana. Chciałabym jednak, aby to, co mam Panu do powiedzenia nie ugrzęzło gdzieś po drodze u ludzi, których zadaniem od dawna jest strzeżenie Pana spokoju i dobrego samopoczucia na swój temat.
Zobaczyłam dziś w internecie zdjęcie, jak wysiada Pan z limuzyny zaparkowanej w alei Cmentarza Powązkowskiego, gdzie wybrał się Pan, mimo zakazów, by odwiedzić grób swojej Matki.
Tym samym okazał Pan głęboką pogardę i całkowity brak zrozumienia uczuć milionów zwykłych Polaków, ludzi, w których interesie działa Pan ponoć od dziesięcioleci. Tych Polaków, którym w te Święta nie dane będzie odwiedzić grobów swoich bliskich, bowiem im, zwykłym Polakom jest to zakazane.
Szanuję Pana głęboką miłość do Matki, opiekę, którą ją Pan z Pana Bratem otaczaliście i rozumiem ból po jej stracie. Ale miłość do Rodziców i ból po ich śmierci to jedna z tych rzeczy, która ludzi powinna łączyć. Tymczasem ona dziś podzieliła Pana i pozostałych Polaków.
Jadąc limuzyną z ochroną ( a swoją drogą - kogo się Pan bał na tym pustym cmentarzu, Panie Prezesie?) pokazał Pan swoim Rodakom, że Pana ból jest lepszy i ważniejszy. Bo Pan MOŻE. Bo Panu WOLNO go okazać. Wjechał Pan na Powązki - gdzie i ja mam grób swoich bliskich - jak król do prywatnej kaplicy. Jak cesarz do mauzoleum swoich przodków w swoim prywatnym pałacu.
Okazał Pan nie po raz pierwszy, ale pierwszy raz w tak szczególnym czasie, który powinien być czasem wyjątkowym, czasem wzajemnej empatii, solidarności i czułości że ma się Pan za kogoś lepszego, ważniejszego, kogo zakazy i nakazy nie obowiązują.
Myślę, że się to na Panu i na Pana obozie politycznym zemści. Nie życzę Panu niczego złego, bo nie mam takich obyczajów i takiego charakteru, ale mówię to Panu z głębokim przekonaniem, że czegoś takiego Rodacy Panu nie zapomną.
Jakich doradców ma Pan wokół siebie, że nikt Panu nie odradził
tej wizyty na cmentarzu? To nie są doradcy, tylko albo klakierzy, albo tchórze. Niebezpieczne jest jednak to, że doradzają oni Panu także w innych sprawach, podstawowych dla bytu naszego społeczeństwa i losu naszego Narodu.
Piszę to Panu jako osoba, która od lat uważana jest za twórcę wyjątkowo dobrze odczytującego potrzeby i uczucia Polaków, czego dowodem są wielomilionowe wyniki oglądalności stworzonych przeze mnie seriali. I mając za sobą te miliony widzów, zwykłych Polaków mówię Panu - popełnił Pan wielki błąd. Okazał Pan lekceważenie ludziom, którzy też kochali swoich Rodziców, ale zastosowali się do zakazów nałożonych na nas przez rząd powołany z Pana nadania. Wstyd, Proszę Pana.
Już za późno, ale gdyby ktokolwiek z Pana otoczenia mnie spytał, poradziłabym Panu, by powiedział Pan w jakimś wywiadzie, że nie pojechał Pan na grób Mamy, mimo, że było to dla Pana bardzo trudne, ale postanowił być Pan w tym dniu ze zwykłymi Polakami, którym nie wolno odwiedzać cmentarzy. Może nawet poradziłabym Panu, by Pan powiedziawszy to otarł łzę smutku. I zapewniam, że tymi słowami zapewniłby Pan kilkuprocentowy wzrost poparcia swojej partii...
Czy nie boję się pisać do Pana? Nie. Bo ja generalnie mało czego się w życiu boję, a już na pewno - co wiedzą moi bliscy i znajomi - nigdy nie bałam się mówienia prawdy... Trudno więc, bym zaczęła się w 66 roku życia bać mówienia prawdy szeregowemu posłowi, Jarosławowi Kaczyńskiemu.
A na tegoroczną Wielkanoc i po niej życzę Panu refleksji nad tym, co chciał Pan powiedzieć Polakom swoją wizytą na Powązkach... Niech Pan o tym pomyśli, dobrze radzę. Lepiej późno, niż wcale.
Szeregowa Scenarzystka Ilona Łepkowska
PS.Upoważniam wszystkich chętnych do kopiowania i udostępniania tego posta.
Zdjęcie wykonano około 1937-1939 roku, kiedy, podczas obchodówTygodnia PCK, nagrywano audycję radiową poświęcona działalności tej organizacji. Po lewej siedzi piliczanin, gen. Aleksander Osiński. Po prawej poetka Kazimiera Iłłakowiczówna (1888-1983). W kwietniu 1937 gen. Osiński został członkiem Rady Głównej PCK a w maju tego roku został mianowany prezesem.


Nasi sąsiedzi z Gminy Ogrodzieniec wyposażyli wiele miejsc w gustowne stanowiska do dezynfekcji rąk. Ciekawy pomysł pokazujący, że promocja gminy to szerokie pojęcie a wykorzystać do niej można nawet epidemię.


18 marca 2020 zmarł Emil Karewicz, który w naszej pamięci pozostanie przede wszystkim jako Hermann Brunner ze „Stawki większej niż życie”. Dla nas, piliczan, jest On nie mniej ważny w roli króla Władysława Jagiełły w „Krzyżakach” -przyszłego filmowego męża naszej królowej -Elżbiety z Piliczy.


Warszawa. Gmach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

(Aleje Ujazdowskie 1-9 / Al.Szucha 14)

 Budowa zespołu obiektów dla carskiego Korpusu Kadetów im. Aleksandra Suworowa ruszyła w 1900 r. wzdłuż Alei Ujazdowskich. Po wybuchu I wojny światowej, magistrat Warszawy urządził w głównym gmachu miejski lazaret. Po wycofaniu się Rosjan kompleks budynków przekształcono w niemiecki szpital wojskowy Festungslazarett N.1. 9 listopada 1918 r. ppor. Jerzy Kulczycki, ppor. Kramarczyk i sierż.pchor. Lucjan ŚWITAJ wyjechali służbowo ze Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie k.Ostrowii Mazowieckiej do Warszawy, gdzie 12 listopada podjęli pertraktacje z radą żołnierską Festungslazaret Nr. l, w sprawie przejęcia obiektu bez walki, w zamian za zgodę na ewakuację rannych żołnierzy niemieckich. Na podstawie zawartej umowy rada żołnierska zdecydowała się przekazać Szkole Podchorążych budynki wraz z całym inwentarzem, w zamian za ułatwienie ewakuacji chorych i rannych na terenyCesarstwa Niemieckiego. O zawartej umowie oficerowie złożyli meldunek płk. Berbeckiemu. 20 listopada 1918 r. komorowska Szkoła Podchorążych zajęła gmachy Festungslazaret Nr. I, częściowo już ewakuowane. W kadrze szkoły znalazł się por. Lucjan Świtaj   pełniący obowiązki gospodarza (1920-22 ) a następnie adiutanta szkoły (1923 -1925). Zawarł w tym czasie związek małżeński i zamieszkał na terenie uczelni. Po roku 1925 został odkomenderowany do Brześcia n.Bugiem, na stanowisko szefa sztabu wojewody poleskiego gen.bryg. Kostek -Biernackiego. Nie wyraził zgody na objęcie funkcjinaczelnika Wydziału Bezpieczeństwa w Urzędzie Wojskowym i na początku 1926 r. wrócił do Szkoły Podchorążych Piechoty. Podczas przewrotu majowego w 1926 r., batalion Szkoły Podchorążych Piechoty opowiedział się po stronie legalnego rządu. Po przewrocie, we wrześniu 1926, szkołę przeniesiono do poprzedniej siedziby w Ostrowi Mazowieckiej, a po kolejnej przebudowie, od 1928 r., jej warszawską siedzibę zajmował Generalny Inspektorat Sił Zbrojnych. W skrzydle południowym zdeponowano zbiory Centralnej Biblioteki Wojskowej oraz zasoby przywiezione z Muzeum Polskiego w Rapperswilu. We wrześniu 1939 roku, podczas oblężenia Warszawy, spłonęły Centralna Biblioteka Wojskowa oraz księgozbiór Biblioteki Rapperswilskiej. Parter budynku i skrzydło północne zajęły koszary SS. W czasie powstania warszawskiego skrzydło południowe, wraz z przyległym ogrodem jordanowskim, stało się miejscem egzekucji mieszkańców Warszawy. W latach 1946-49 obiekt odbudowano, nadbudowując piętro, przebudowując skrzydło południowe oraz stawiając nowy portyk główny. Do 1996 r. mieściła się tu Rada Państwa oraz Urząd Rady Ministrów. Od stycznia 1997 w gmachu głównym działa Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Zamieszczony powyżej tekst jest fragmentem przygotowywanej do druku książki „Pilickie ślady”, ukazującej miejsca, w Polsce i na świecie, które, poprzez ciekawe postacie, wiążę się z pilickimi dziejami. 


Natrafiłem na nowe informacje o Konstantym Moes Oskragiełło. To opis i mapa jego posiadłości Bojarowo pod Otwockiem, gdzie proponował kuracjuszom swoje metody leczenia >>>


Niepostrzeżenie skończyła się pewna istotna epoka w historii pilickiego rzemiosła. Zasygnalizowała to klepsydra, która pojawiła się na pilickim rynku. 2 lutego 2020,w wieku 91 lat zmarł Stanisław Żurek -ostatni pilicki powroźnik...

O Stanisławie Zurku oraz o innych pilickich powroźnikach >>>Kiedy w maju 2018 r. zakończyła się szósta pielgrzymka łagiewnicka, jej inicjatorka, Irena Papla,  proponuje aby hasło pielgrzymki nawiązywało do postaci św.Faustyny. Ma ono brzmieć: "Ona da ci moc". Zrodził się pomysł pójścia z własną monstrancją. W lutym 2019 roku, pochodząca z Pilicy, cieszyńska rzeźbiarka i nauczycielka, Urszula Górnicka-Herma, otrzymała od ks. Tomasza Sroki, głównego przewodnika Pieszej Pielgrzymki Diecezji Bielsko-Żywieckiej do Łagiewnik, propozycję przygotowania projektu monstrancji. Pierwszy szkic, nawiązujący do monstrancji fatimskiej, powstał w trzy godziny. Szkic został zaakceptowany a kolejną propozycją było wykonanie modelu. Pani Urszula od pięciu lat, od śmierci męża, nie zajmowała się rzeźbą jednak podjęła się tego zadania. Odlew wykonał Marek Żebrowski z Bielska-Białej.

W sobotę 27 kwietnia mogli ją zobaczyć uczestnicy Mszy św., sprawowanej w wigilię święta Bożego Miłosierdzia, w Bielsku-Białej Lipniku bo darczyńca, który sfinansował wszystkie prace związane z jej wykonaniem, zażyczył sobie, by właśnie w tej parafii znalazła ona swoje stałe miejsce po zakończeniu pielgrzymki. Od 30 kwietnia do 3 maja monstrancja towarzyszyła w drodze do Łagiewnik, liczącej tysiąc osiemset osób, siódmej Pielgrzymce Pieszej Diecezji Bielsko-Żywieckiej z sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Hałcnowie do sanktuarium Bożego Miłosierdzia i Centrum św. Jana Pawła II w Łagiewnikach.

Więcej :

-Tak w Cieszynie powstawała monstrancja łagiewnicka >>>

-Praca nad monstrancja łagiewnicką w pracowni Urszuli Górnickiej >>>

-Wyjątkowa monstrancja łagiewnicka jest już gotowa >>>

-Monstrancja łagiewnicka w parafii Narodzenia NMP w Bielsku >>>


Zamordowani w KL Dachau o.Narcyz Turchan, o.Michał Woźniak, ks.Stefan Grelewski i ks.Ludwik Roch Gietyngier 13 czerwca 1999 r. zostali beatyfikowani jako męczennicy za wiarę. O odnalezieniu miejsca ich pochówku poinformowało 2 maja stowarzyszenie „Selige Märtyrer von Dachau” (Błogosławieni męczennicy z Dachau). Ich nazwiska znaleziono na liście urn z prochami więźniów KL Dachau na cmentarzu Perlacher Forst w Monachium. Dotychczas miejsca ich ostatniego spoczynku uważano za nieznane. Wiadomość potwierdziła administracja monachijskiego cmentarza.

 


15 kwietnia składaliśmy życzenia z okazji 100-lecia urodzin. Dwa tygodnie później dotarła do nas smutna wiadomość: 1 maja 2019 r. zmarła Pani Helena Liberska.


 13 grudnia 2018 fundacja Pamięć i Odnowa poinformowała częstochowską policję o antysemickich napisach na bramie żydowskiego cmentarza w Częstochowie, na której pojawiły się napisy: „Żydzi do piasku”, „Cyklon B” oraz swastyka. Kilka dni temu uszkodzony został zasobnik przy ohelu cadyka Pinchasa Justmana, tablica informacyjna oraz macewa. Grobem zmarłego w Częstochowie w 1920 roku, rabina Pilicy Pinchasa Menachema Justmana opiekuje się chrześcijańska fundacja Adullam.

Pinchas Menachem Justman urodził się w Górze Kalwarii w 1848 roku. Był synem rabina Benjamina Leizer Justmana i Tziny Pesa Justman z domu Alter, która zmarła gdy był młody. Wychowywany był przez dziadka, Icchaka Meir Altera, pierwszego rebe z Góry Kalwarii i jego żonę. W 1905 roku wyprowadził się z Góry Kalwarii do Pilicy i stał się rebe tutejszych chasydów. Po śmierci bowiem słynnego cadyka z Góry Kalwarii, znaczna część chasydów zaczęła pielgrzymować do szwagra znanego rabina, który to szwagier jest rabinem Pilicy”. W 1915 roku przeniósł się do Wieruszowa. Cztery lata później przeniósł się do Częstochowy gdzie zmarł . Miejsce pochówku było przedmiotem sporu pomiędzy wspólnotami Pilicką i Częstochowską. Ostatecznie został pochowany na cmentarzu żydowskim w Częstochowie, obok syna Icchaka Meira, który zmarł rok wcześniej. Żydzi nazywają go wielkim w uznaniu m.in. za to, że to on w latach 1899–1903 opublikował w Piotrkowie piątą drukowaną wersję Talmudu Jerozolimskiego, z komentarzem rabina Jakuba Davida Wilovskyego. Pisał komentarz do Tory, zwany Sifsei Tadik, który został opublikowany po jego śmierci. Jego komentarz na temat Talmudu i Psalmów przepadł w czasie Holokaustu.Pierwsza żona, Lea Hendel, z którą ożenił się w 1864 roku, została pochowana na nowym kirkucie w Pilicy. Urodziła mu sześć córek, wszystkie został żonami rabinów i trzech synów, każdy z nich był rabinem. W 1921 roku najmłodszy syn, Chanoch Gad Justman został wybrany rebem Pilicy. Później został rabinem Wielunia. Zginął w Treblince w 1942r. Z drugą żoną, Chają Yutą Rothenberg, Pinchas Menachem Justman nie miał dzieci.

Czy może dziwić brak poszanowania dla zmarłych, dla pamięci, dla historii narodu, dla innych poglądów skoro przyzwolenie na takie działania idzie z z samej góry, ze szczytów władz krajowych i lokalnych? Nie wystarczy usiąść w kościele w pierwszym rzędzie albo hurtowo odbębniać udział w kolejnych religijno -patriotycznych imprezach i głosić przemówienia o współpracy, o poszanowaniu rywali, albo o demokracji i tolerancji, bo takie zwroty, zdaniem speców od public relations, są dobrze odbierane przez wyborców. Gadka gadką. Jedni to kupią, inni się zżymają porównując teorię z praktyką. Tymczasem na każdym szczeblu władzy, w imię źle pojmowanego patriotyzmu i w imie prywaty trwa festiwal nienawiści i pogardy, którego autorzy nie liczą się ze społeczeństwem. Historia uczy, że takie działania mają krótki żywot. Były w naszej historii dyktatury i dyktaturki, większe i mniejsze. Koła historii są jednak bezwzględne. Nic nie pozostało po "wielkich" dyktatorach i po lokalnych kacykach. Tak zapewne będzie tym razem... i następnym, bo uczenie się na błędach poprzednich pokoleń wymaga inteligencji i pokory. Mentalność Kalego to nie wymysł Sienkiewicza. Ona istnieje w nas od zawsze. To ona zabiera władzy zdolność logicznego i perspektywicznego myślenia, zastępując je arogancja i butą... Wesołych Świąt.


 W 87 roku życia i 59 roku kapłaństwa zmarł
Śp. Ks. Leszek Kubik

Ks. Leszek Kubik urodził się 10.06.1932 r. w Nowym Brzesku. Wyświęcony został w 1960 r. w Kielcach. Był wikariuszem w Cieślinie (08.1960 r. – 07.1961) r., proboszczem parafiach:św. Mikołaja Biskupa Wyznawcy w Małoszowie, w gmina Skalbmierz;Św.Mikołaja Biskupa Wyznawcy w Kidowiew gminie Pilica (do 1982);Podwyższenia Krzyża Świętego w Kuczkowie, w gminie Secmin (do 1988) i św. zefa Robotnika w Dobrzeszowie, w gminie Łopuszno (1988-1993).

Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem księdza biskupa Andrzeja Kalety zostanie odprawiona
24 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00 w kaplicy Domu Księży Emerytów w Kielcach.

Ciało Zmarłego zostanie złożone w grobowcu Księży Emerytów na Cmentarzu Nowym w Kielcach.Czasami archiwalne znaleziska spóźniają się co nie umniejsza ich wyjątkowości. W roku kwietniu 1919 w krakowskiej prasie ukazał się list dzieci z Pilicy skierowany do ówczesnego naczelnika państwa, Józefa Piłsudskiego! Szkoda, że nie znalazłem go przed listopadowymi uroczystościami. Oto tekst listu:

Dzisiaj są imieniny Józefa Piłsudskiego. Józef Piłsudski jest Naczelnikiem naszej Ojczyzny i Komendantem czyli Wodzem naszego wojska. Józef Piłsudski bardzo kocha Polske i polskie dzieci. Pracował i cierpiał dużo dla Ojczyzny. Był długo w więzieniu u Moskali i Prusaków. Kochamy Go za to serdecznie i co dzień modlimy się za Niego do Boga.. Chcemy pilnie się uczyć aby uradować Józefa Piłsudskiego. Zebraliśmy trochę pieniędzy na Wojsko nasze. Ofiarę tę posyłamy kochanemu Wodzowi.

Małe dzieci ze Szkoły w Pilicy.

A to komentarz redakcji:

Wśród rozprószonych, jak stado ptactwa, kłębiących się w ciągłym braku syntetycznej pracy myśli badającej się Ojczyzny zjawia się, dość często - przypominają się tu spory emigracyjne po 31 roku mające jednak uzadnienie w wysileniu wszystkich pragnień, zdruzgotanych poniesioną klęską - zjawiają się rysy i zgrzyty, jak po szkle, niegodne dzisiejszej chwili powstawania Ojczyzny. Takimi są ciągłe wahania opinii o komendancie Piłsudskim Często, niestety bardzo często nawet kieruje się ta dyrektywami pewnych, mało uzasadnionych celów partyjnych, nie zważając na istotną wartość naczelnika. I naprawdę, z prawdziwą radością czyta się list dzieci ze szkoły w Pilicy, które lepiej umieją ocenić ludzi tak kochających Ojczyznę, jak Piłsudski, stając wyżej, niż rozpolitykowane starsze społeczeństwo. One nie znają opozycyi tam, gdzie idzie o dobro ziemi, z takim trudem zdobytej, ale stają z dziecięcą prostotą w szeregu zupełnej neutralności, kierując się przedewszystkiem sercem, myslą inaczej. Niech dzisiejsi „starsi" przeczytają uważnie ten list i zrozumieją, że tam, gdzie idzie o Ojczyznę, partya jest rzeczą minimalnego znaczenia, że trzeba raz wreszcie obudzić się i wziąść do pracy trzeźwej, a nie irracyonalnej polityki stronnictw.

Za kilka tygodni minie 100 lat od opublikowania tego teksu. Naród polski przeżył w tym czasie dwa duże i krwawe konflikty międzynarodowe i kilka mniejszych sporów z sąsiadami, powstania śląskie i wielkopolskie, Poznań, Wybrzeże, kopalnię „Wujek” i stan wojenny. Niestety, nie można powiedzieć, że zrozumieliśmy przesłanie zacytowanego powyżej artykułu, że, w politycznym wymiarze, zmądrzeliśmy na którymkolwiek szczeblu władzy, że potrafimy myśleć, o Polsce, o społeczeństwie, o przyszłości, a nie wyłącznie o prywatnym lub partyjnym interesie.6 maja 2018 w Krakowie – Bronowicach obchodzono jubileusz 60–lecia święceń kapłańskich o. Romualda Jana Kalińskiego OFM, który do Zakonu wstąpił 29 sierpnia 1949 r. w Pilicy. >>>


Z Przymrużeniem oka >>>
Pamiętniki Jana Jarno, przygotowane do druku przez Jacka Sypienia, to niezwykle ciekawy dokument, obrazujący szarą rzeczywistość ziemi olkuskiej w latach 1914-1920, bez współczesnego patriotycznego zadęcia. Warto przeczytać.

Jacek Sypień urodził się w 1966 r. w Pilicy. Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1991), studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (2012) oraz podyplomowego studium muzeologicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie pracuje w Biurze Promocji i Informacji Publicznej - Punkt Informacji Turystycznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu. Jest autorem kilkunastu książek, kilkudziesięciu artykułów prasowych i kilku scenariuszy filmowych poświęconych historii regionu, oraz redaktorem naczelnym czasopisma „Ilcusiana".Ukazał się numer 19/2018  półrocznika Ilcusiana poświęcony setnej rocnicy odzyskania niepodległości.

Spis treści:

Jacek Sypień - Rok 1914 w Olkuszu na kartach pamiętnika Ignacego Kowalskiego

Jacek Sypień - Zygmunt i Kamilla Rajdeccy - twórcy skautingu w Olkuszu

Mateusz Radomski - Olkusz na pierwszej linii frontu, czyli o wizycie gen. Józefa Hallera w Srebrnym Mieście

Tomasz Sawicki - Legioniści z gminy Bolesław w 100 rocznicę odzyskania niepodległości

Aleksander Kot - Zapomniany bohater. Kpt. Artur Wiśniewski (1890-1920)
4 listopada 2018 roku na Jasnej Górze, po mszy świętej inaugurującej obchody 100-lecia Niepodległości, została odsłonięta tablica pamiątkowa "„Kpt. Artur Wiśniewski, Jasnogórski Bohater Narodowy”.

Bohater urodził się .. w Sławniowie.


Walka o niepodległość Polski toczyła się nie tylko na frontach. Pierwsze lata po 11 listopada 1918 to również walka o dusze mieszkańców Kresów, którzy znaleźli się na terenach odrodzonej Polski. Ci ludzie, zamieszkujący wsie zagubione na końcu świata, inaczej pojmowali słowa Polak, naród czy ojczyzna.Genialnie przedstawił to Edward Redliński w „Konopielce”:

[…] Ojczyzna wzywa!- na to Domin: A co nam do tego! Jakże to!- Rozkłada ręce urzędnik:A wy kto, nie Polak? -Nie. -A kto, Niemiec? -Nie. -To może Francuz? -Nie. -Rusin? -Nie, -nie Rusin. -No to kto?- pyta się urzędnik. A Domin na to: Ja tutejszy. -ki tutejszy? -A tutejszy- mówi Domin-z bagna. -A bagno gdzie? Nie w Polsce? ADomin na to: - Bagno tutaj i my tutejsze! […]

W tej walce o dusze mamy również swój ślad. Pierwszy wojewoda wołyński w odrodzonej Polsce pochodził... z Pilicy! >>>11 listopada 1918 roku to jedynie umowna data odzyskania niepodległości. Dopiero zakończenie wojen o granice polsko-rosyjskie i polsko-czeskie pozwoliło mówić o niepodległości ziem RP. Początki Niepodległej to dalej spora biała plama w historii naszej gminy. Niewiele uczestników wydarzeń poznaliśmy z imienia i nazwiska. Imienna lista piliczan, którzy brali udział w walkach o wolność w latach 1914-1920 liczy dzisiaj sześćdziesiąt nazwisk. Było ich zapewne znacznie więcej jednak, póki co, nie udało się natrafić w archiwach na kolejne postacie. Oto fragmenty z przygotowywanej pracy o udziale piliczan w walkach o niepodległość >>>
 

Zbliżająca się 100. rocznica odzyskania niepodległosci to dobra okazja do przypomnienia kilku ciekawych postaci
O Moesach w Radio Białystok >>>


Przez pilicką historię przewinęły się dziesiątki ciekawych postaci. Po wielu z nich pozostały materialne ślady porozrzucane po całej Polsce. Przedstawiam krótkie opisy tych miejsc. Podejrzewam, że nie wszystkie udało mi się odszukać.
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI >>>


Zapraszam tych, którzy odwiedzili Pilicę do nadsyłania informacji o tym jak zapamiętaliście nasze miasteczko. Napiszcie co Wam się podobało a co nie. Zamieszczę również negatywne opinie jeżeli nie będą obraźliwe. Przyślijcie wykonane tutaj zdjęcia. Z przyjemnością zamieszczę te, które pokażą życie miasteczka zapamiętane inaczej niż widzimy je my-mieszkańcy. Tempo życia powoduje, że możemy przejść obojętnie obok miejsc, obiektów,przedmiotów czy sytuacji, które zaciekawią naszych gości.


ZAPRASZAMY DO PILICY